Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky se vztahují na elektronický obchod (e-shop), dostupný na adrese www.loveskating.cz, jehož provozovatelem je Markéta Pejchová. Obchodní podmínky doplňují smlouvu, kterou uzavírá zákazník s prodávajícím.
E-shop LoveSkating je specializovaným obchodem s krasobruslařským zbožím a šití na zakázku.

Identifikační údaje

Název: Markéta Pejchová
Sídlo a místo podnikání: Dlouhá 216, 530 02  Mikulovice, Česká republika
IČ: 66811881
DIČ: CZ7509213310
Živnostenský list vydal Magistrát města Pardubic, č.j. ŽÚ/11/12832/Nod.

Kontaktní údaje

Silhouette dance shop
Sídlo provozovny: Chrudimská 145, 530 02 Pardubice, Česká republika
Telefon: +420 603 925 746
E-mail: info@loveskating.cz

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem – spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.

Vymezení zákazníků

Zákazník, který je spotřebitelem, uzavírá a plní kupní smlouvu v podobě spotřeby zboží. Nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Způsob nákupu

V e-shopu LoveSkating lze nakupovat s registrací i bez registrace. Zákazník, který je spotřebitelem, se nemusí ke koupi zboží registrovat.

Cena zboží

Ceny uvedené v seznamech produktů e-shopu jsou uvedeny včetně DPH 21 %. V detailu a objednávce je uvedena cena jak bez DPH, tak s DPH 21 %. K ceně může být připočtena cena za platbu a dopravu dle zákazníkem zvoleného způsobu platby a dopravy.

Vznik kupní smlouvy

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Neznalost obchodních podmínek zákazníka neomlouvá.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem.  Prodávající zašle na základě objednávky zákazníkovi informace o stavu dodání objednaného zboží.

Zboží odebrané z e-shopu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem platby se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, přepravného) na účet prodávajícího. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka ke dni převzetí, respektive zaplacení finanční částky za objednávané zboží.

Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky s vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje zákazníkem, které znemožní dodání objednávky.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v e-shopu dává zákazník prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího.

Osobní údaje získané prodávajícím v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci koupě zboží v e-shopu a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@loveskating.cz.

Komunikace

Veškeré náklady na komunikaci se řídí běžnými tarify operátora.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 3. 3. 2021.